آرشیو تگ‌ها

سرمایه داری و بحران جهانی پناهندگی:
نویسنده: رابرت استیونس

طبق داده های سازمان ملل، جهانِ امروز، شاهد پناهندگانی به مراتب بیشتر از هر زمان دیگری است که در تاریخ بشر به ثبت رسیده. در پایان سال ۲۰۱۴، نزدیک به ۶۰ میلیون نفر به اجبار آواره شدند. این تقریباً سه برابر تعدادی است که تنها یک دهۀ پیش به ثبت رسیده بود. در سطح جهانی، از هر ۱۲۲ نفر، یک …

ادامه

بحران پناهندگی و چهرۀ غیرانسانی سرمایه داری اروپا:
نویسنده: پیتر شوآرتس

برخورد دهشتناک با پناهندگانی که طی هفته های اخیر در جستجوی سرپناه قصد ورود به  اروپای مرکزی از طریق بالکان و ایتالیا را داشته اند، چهرۀ بی¬رحم و غیرانسانی سرمایه داری اروپا را نشان می دهد. مردم درمانده ای که از ترس جان، از مناطق جنگ زدۀ خاورمیانه و شمال آفریقا می گریزند، با یک آزمون تلخ مشقت بار مواجه …

ادامه