آرشیو تگ‌ها

دخترزاده شدم

من دختر زاده شدم تا عروسک و جاردو بدستم دهند طراز پیرهن مردان را زر کشم وغبار خانه بروبم برادرم در کوچه بازی می کند برادرم با دوچره به کوچه میزند. من درکنج خانه می مانم من دختر زاده شدم در فصل سوال و جست وجو چرایم بی جواب ماند و جست و جوهایم بی حاصل. برادرم در خم وپیچ …

ادامه