آرشیو تگ‌ها

نان و گل سرخ

همچنانكه راه مي پيماييم و مي پيماييم در اين روز زيبا يك ميليون آشپزخانه ي تاريك يك هزار آسياب خاكستري نورافشان مي شود با خورشيدي كه ناگهان آشكار مي شود بر اين مردم كه صداي ما را مي شنوند كه مي خوانيم نان و گل سرخ، نان و گل سرخ همچنانكه راه مي پيماييم و مي پيماييم براي مردان نيز …

ادامه