آرشیو تگ‌ها

دیوارکوب سرخ

شما نه خواستار شهرت بودید نه خواستار اشک نه خواستار مرثیه نه خواستار نیایش مردگان یازده سال چون باد گذشت یازده سال شما تنها سلاح تان را به کار برده بودید چشمان پارتیزان ها به مرگ کور نمی شود نگارهایتان را بر دیوارهای شهر ما کوبیده بودند سیاه از ریش و از شب ژولیده تهدید آمیز دیوارکوبی که به لکه …

ادامه