آرشیو تگ‌ها

دریا و آلان

دريا آب داد آب بر بستر خاك خزيد گندم صدقلو زاييد و درخت سيب پستانهايش را برای پرندگان رها كرد سيبها در بازار اما با چشمان نمناك سراغ مادرانی را ميگرفتند كه روياهايشان خواب رفته بود در وحشت هجوم تاريكی و التماس مداوم گرسنگی بر پستانهايشان. دريا نان داد ماهيها پروار بر قايقها پريدند افق را در چشمان همسايەهای بغل …

ادامه

چه کسی مسئول بحران پناهندگی اروپا است؟

تصاویر دلخراش یک پسربچۀ سه سالۀ سوری که با امواج آب به ساحلی در ترکیه رسیده و با صورت روی شن های ساحل آرام گرفته بود، و سپس تصاویر امدادگری که پیکر بی جان او را در آغوش داشت، موجب شد که مردم سرتاسر جهان بحران وخیمی را که در مرزهای اروپا رخ نشان می دهد، لمس کنند. خانوادۀ این …

ادامه