تماس با ما

    تشکر از دیدار شما از سایت تریبون چپ. تریبون چپ یک نشریه بایگانی و پایگاه ادبیات چپ، مدرن و طبقاتی و کارگری میباشد. هدف اصلی ما جمع اوری و در دستس قرار دادن ادبیات مدرن و انسانی و تاریخ و گذشته افتخارامیز جنبش کومونیستی و طبقه کارگر است .
    ما از تمام شما رفقا درخواست میکنیم که در این امر مهم ما را یاری کنید . بگذار سنت و جنبش و فردای ایندگان را با تاریخ امروز و دیروز طبقه کارگر راهمنا باشیم .
    ازاد بمانید.
    جهت تماس با ما و اعلام همکاری لطفا از طریق فرم دست راست با ما در ارتباط باشید.
    تریبون چپ