کتاب

آیا ژاکوبنیسم برای کارگران ترسناک است؟

نشریه‌ی بورژوایی و شوینیست “دین” (День)، ارگان «تفکر سوسیالیستی» (نخندید!) در شماره‌ی 91 خود به سرمقاله‌ی واقعاً جالب 18 ژوئن نشریه رِچ (Речь) می‌پردازد. “دین” مطلقاً از درک این سرمقاله …

ادامه