نقد

روشنفکران و کشتار ۶۷ ، بذر سکوت و میوه:
فرج سرکوهی

کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ نه فقط از منظر شیوه و شمار قربانیان رخدادی بی همتا در تاریخ معاصر ایران است که از منظر راه نیافتن این فاجعه به آثار هنری و ادبی باارزش و ماندگار و سکوت روشنفکران مستقل غیرحکومتی داخل کشور در برابر آن نیز، در تاریخ معاصر ما بی همتا است. ثبت انتقادی جنایت تاریخی …

ادامه

تاریخ انقلاب روسیه – سری کامل

در دو ماه اول ١٩١٧ روسيه هنوز يک کشور سلطنتی بود و رومانوف ها بر آن حکومت می کردند. هشت ماه بعد بلشويک ها سکان کشور را به دست گرفتند. در آغاز سال کمتر کسی آنان را می شناخت، و رهبرانشان هنگامی که به قدرت رسيدند، هنوز به جرم خيانت به کشور تحت تعقيب بودند. چرخش چنين سريع ديگری در …

ادامه

فصل هفتم – مدت کار:
کار ارزان، کارگر خاموش

٤٠ ساعت کار و ٣٥ ساعت کار  اضافه کارى شب کارى قطعه کارى و کار کنتراتى کار متناوب تعطيلات و مرخصى ها مصطفى صابر: دومين نشست مربوط به ميزگرد قانون کار را شروع ميکنيم. در نشست اول کلــيات اين قانون کار را مورد بررسى قرار داديم. راجع به حق اعتصاب و تشکل، تبعيض، نمايندگى کارگران صحبت کرديم و همينطور وارد …

ادامه

دستمزد

دستمزد و پرداختى ها دستمزد نقدى و جنسى کار کنتراتى بن کالاها، حداقل دستمزد دستمزد و تورم مصطفى صابر: بحث در مورد قانون کار جمهورى اسلامى را با پرداختن به مباحث مشخص مربوط به حقوق اقتصادى و رفاهى کارگران، مثل دستمزد، ساعت کار و غيره، ادامه ميدهيم. اينجا هر مبحث را در جزئيات و با دقت بيشتر بحث خواهيم کرد. …

ادامه

از پرسش های فمینیستی تا پاسخ های مارکسیستی:
فروغ اسدپور

پیش­درآمد بحث­های مربوط به موضوع زنان بسیارند و به طور کلی این حیطه از گستردگی و پیچیدگی خاصی برخوردار است. مهم­ترین بحث­های تئوریک و استراتژیک-سیاسی در این قلمرو همانا متعلق به سه نحله­ی لیبرال فمینیسم، رادیکال فمینیسم و سوسیالیست فمینیسم بوده است. در وصف این سه گروه به نحوی کوتاه و یقینا نابسنده می­توان گفت که لیبرال فمینیست­ها با به …

ادامه

تبعيض در قانون کار:
قسمت پنجم

تبعيض جنسى مزد برابر در ازاء کار برابر تبعيض ملى و مذهبى تبعيض در استخدام و شرايط کار کار خارجيان  تبعيض مثبت مصطفى صابر: اگر موافق باشيد به يک جنبه عمومى ديگر در قانون کار بپردازيم و آنهم مسالــه تبعيض در قانون کار است که در صحبتهاى رفقا به آن اشاراتى شد. کلا هرنوع تبعيضى را ميشود در اين قانون کار …

ادامه

چرا مارکسیست‌ها مخالف تروریسم فردی هستند؟:
لئون تروتسکی__ترجمه‌: آرش عزیزی

دشمنان طبقاتی ما عادت دارند در مورد تروریسم‌مان گلایه کنند. منظورشان روشن نیست. آن‌ها می‌خواهند بر تمام فعالیت‌های پرولتاریا علیه منافع دشمن طبقاتی برچسبِ تروریسم بزنند. از منظر آن‌ها، اعتصاب روش اصلی تروریسم است. تهدید به اعتصاب، سازماندهی پیکت برای اعتصاب، تحریم اقتصادی سرمایه‌دارِ صاحب برده، تحریم اخلاقی خائنی از درون صفوف خودمان – آن‌ها نام همه‌ی این‌ها و خیلی …

ادامه

جادوگر مردود

در شهر سانتیاگو کشیشی می‌‌زیست که به فراگرفتن فنون ساحری علاقه‌ای وافی داشت. وقتی شنید که دانش دون ایلیان اهل شهر تولدو بر فنون ساحری بیش از دیگران است، به تولدو رفت تا او را بیابد. صبح همان روزی که وارد تولدو شد یکراست به خانه‌ی دون ایلیان رفت و او را در حجره‌ای در عقب خانه‌اش به خواندن کتاب …

ادامه

دمکراسى طبقه کارگر و دمکراسى بورژوايى:
و. اى. لنين

مسأله نحوه برخورد سوسيال-دمکراتها، يا دمکراتهاى طبقه کارگر، به دمکراتهاى بورژوا مسأله‌اى کهنه و در عين حال هميشه تازه است. مسأله‌اى است قديمى، چرا که از همان آغاز کار سوسيال-دمکراسى مطرح بوده است. اصول تئوريکى آن در همان نخستين نوشته‌هاى مارکسيستى، در مانيفست کمونيست و کاپيتال توضيح داده شده است. مسأله‌اى است هميشه تازه، چرا که هر گام در سير …

ادامه

بررسی تطبیقی از مانيفست حزب کمونيست:
بررسی تطبيقی ترجمۀ حسن مرتضوی و محمود عباديان

من اين بررسی را از دو جھت می توانم دسته بندی کنم: اول، عدم انطباق واژه ھا ويا مفاھيم و جملات با متن انگليسی که مبنای کار مترجمان بوده است ) و نيز گاه با متن اصلی آلمانی که با آن ھم مقابله کرده اند(؛ و دوم، انتخاب مترادف ھای ضعيف و نارسا و نيز شکل بيانی ی نه چندان …

ادامه