نقد

هنر و مبارزه برای تمدن نو

مناسباتی که ماهیت هنری دارد، به ویژه در فلسفه‌ی پراکسیس، نشان دهنده‌ی سطحی‌گری پُر مدعای طوطی­‌صفتانی است که می‌پندارند در چهارچوب چند عبارت قالبی مختصر، کلیدهایی برای گشودن تمامی درها …

ادامه

فاشیسم

سخنرانی برتولت برشت در نخستین کنگرهٔ جهانی نویسندگان» پاریس، ژوئن ۱۹۳۵ برگردان:منوچهر فکری‌ارشاد دوستان، امروز می‌خواهم بی آنکه نکتهٔ چندان تازه‌ئی را مطرح کنم با شما چند کلمه در باب …

ادامه