دیدگاه

سرودهای ملی؛ قراضەتر از آنچە فکر میکنید

سرودهای ملی دیررس، عقبماندگی و کینەتوزی بورژوازی مناطق گوناگون را منعکس میکنند. این پدیدە را در مورد سرودهای فارسی “ای ایران” و کۆردی “ئەی ڕقیب” بررسی میکنیم. خاطرم هست کە در تظاهراتهای دانشگاە تهران، در دهەی ٤٠ (١٩٦٠)، معدودی دانشجویان طرفدار جبهەی ملی، برای خواندن این سرود، دلیل و توجیە میآوردند کە “اسم شاە توش نیست”! جو دانشگاە چپ بود …

ادامه

توحش مذهبی و بربریت ملی

وحش نیروهای تروریستی اسلامی در سالهای اخیر در کشتار جمعی مردم بیدفاع، تجاوزات دهشتناک بە زنان و اجرای قوانین شریعە در مناطق تحت تسلطشان، نفرت افکار عمومی را درجهان برانگیختە است. در این میان ناسیونالیستهای گوناگون قومی هم فرصت را غنیمت شمردە و جان بر کف بە نفرت پراکنی قومی علیە اعراب دست زدەاند. مطلبی کە در ذیل میآید پاسخی …

ادامه

نگاهی بە اظهارات ناصر رزازی

مصاحبە ناصر رزازی خوانندە کرد، با تلویزیون کردی “روداو” در دوم ماە دسامبر٢٠١۴ عکس العملهای متفاوتی را در دنیای مجازی برانگیخت. گروهی بر مواضع ناسیونالیستی او تاختند و او را بە قلب واقعیات مبارزات تودەای و انقلابی در کردستان ایران متهم کردند؛ جمعی هم بە حمایت از مواضع او دست زدە و علیە کمونیزم و کمونیستها قلمفرسایی کردند. قبل از …

ادامه

آموزش نظامی پرولتاریا

چرا طبقه ستمکش باید آموزش استفاده از سلاح را بیاموزد و برای بدست آوردن آن بکوشد؟ طبقه ستمکشى که براى آموختن طرز استعمال اسلحه و بدست آوردن آن نکوشد فقط شایسته آن است که با وى همانند برده رفتار کنند، زیرا اگر ما به پاسیفیست هاى بورژوا و یا اپورتونیست مبدل نشده باشیم نمی توانیم این نکته را فراموش نمائیم …

ادامه

انقلاب پرولترى و کائوتسکى مرتد

انقلاب پرولترى بدون انهدام قهرى ماشين دولتى بورژوازى و تعويض آن با ماشين جديد محال است. افسانه‌هاى مربوط به “دمکراسى خالص” و اتوریته انقلاب انقلاب پرولترى بدون انهدام قهرى ماشين دولتى بورژوازى و تعويض آن با ماشين جديدى که بقول انگلس “ديگر دولت به معناى اخص کلمه نيست”، محال است. کائوتسکى لازم ميشمَرد تمام اينها را ماستمالى کند و تحريف …

ادامه

پیرامون کمون پاریس

کمون تسلیح‌عمومی خلق را جایگزین ارتش دائمی، این ابزار بی‌ارادۀ طبقات حاکمه نمود. کلیسا را از دولت جدا کرد و بودجه‌های مذهبی (یعنی مستمری‌ای را که دولت به کشیش‌ها می‌پرداخت) حذف کرد، به تعلیم و تربیت عمومی خصلت خالص غیرمذهبی بخشید و به این وسیله به ژاندارم‌هائی که به لباس کشیش درآمده بودند، ضربۀ حساسی وارد ساخت. کمون موفق نشد …

ادامه

دين

مذهب ترياک خلق است. اين سخن حکيمانه مارکس، ستون فقرات کل جهان بينی مارکسیزم را در مورد مساله دين تشکيل می دهد. مارکسيزم، تمام اديان و کليساها و تمام تشکيلات مذهبی را همواره به عنوان ارگان های ارتجاع بورژوازی – که می خواهند از استثمار دفاع کرده و طبقه کارگر را تحقير و منحرف نمايند – تلقی می کند. فقط …

ادامه