دیدگاه

انسانِ آبان – بخش دوم

در نبرد پیوسته، سركش و آبدیده

در نبرد پیوسته، سركش و آبدیده. – تقدیم به کولبران «واقعيتِ خاستگاه اجتماعی، واقعيتی است كه به‌واسطه‌ی ايدئولوژی‌ها و انتزاعاتِ پيكريافته، مفصل‌بندی شده‌است و عزيمت از اين واقعيت، تنها زمانی …

ادامه

کمونيستها و پرولتارها بطور کلى با يکديگر چه مناسباتى دارند؟

کمونيستها و پرولتارها بطور کلى با يکديگر چه مناسباتى دارند؟

کمونيستها حزب خاصى نيستند که در برابر ديگر احزاب کارگرى قرار گرفته باشند. آنها هيچگونه منافعى، که از منافع کليه پرولتارها جدا باشد ندارند. آنها اصول ويژه‌اى[١٣] را بميان نميآورند …

ادامه