خانه : دیدگاه

دیدگاه

رفرم یا انقلاب:
الیزابت شولته | برگردان: آرام نوبخت

سال ۱۸۹۸ که رُزا لوکزامبورگ، سوسیالیستِ لهستانی‌الأصل، به آلمان نقل مکان کرد، این کشور کانون اندیشۀ سوسیالیستی و مهد بزرگ‌ترین حزب سوسیالیست جهان بود: حزب سوسیال دمکرات آلمان (اِس.پ.د). اما درون حزب بحث تندی جریان داشت. در یک سو انقلابیون بودند، مارکسیست‌هایی که اعتقاد داشتند سوسیالیسم تنها از خلال خودرهایی طبقۀ کارگر قابل تحقق است؛ و در سوی دیگر رفرمیست‌ها …

ادامه

بازخوانی یک انقلاب

بازخوانی یک انقلاب

اوایل دهه ی چهل شاه موفق شد بر دشمنانش چیره شود محور فیودالها و بورژوازی سوداگر و بازاری که به آنها وابسته بود و نمایندگی خود را در خمینی میدید ملزومات انباشت سرمایه در ایران را در نیافت و در مقابله با این ملزومات که از جانب شاه و دربار نمایندگی میشد شکست خورد. قیام بخشی از روحانیت به نمایندگی …

ادامه

انقلابات و ضد انقلابات

انقلابات و ضد انقلابات

بررسی سه انقلاب نیمه ناتمام که توسط ضد انقلاب بورژوایی بلعیده شدند و تمام نیروهای رادیکال و انقلابی در پروسه ی سر کار امدن ضد انقلاب تار و مار شده یا مجبور به ترک کشور شدند بخش اول پیش درامد در این مقاله فرصت کافی برای بررسی “آکادمیک” و دقیق سه انقلاب ناتمام و شکست خورده ی 1918 المان، انقلاب …

ادامه

کمیته‌های کارخانه و کنترل کارگری:
تام کارتر

کمیته‌های کارخانه و کنترل کارگری

برگردان: آرام نوبخت ملاحظۀ مترجم: در طول یک سال اخیر جنبش کارگری ایران به چنان سطحی از پیشروی رسیده که بخش‌هایی از آن (مانند معلمان) یا صراحتاً مطالبات مربوط به «کنترل کارگری» را در دستور کار قرار داده‌اند و بخش‌هایی دیگر (مانند هفت‌تپه) عملاً پای انجام آن رفته‌اند. تجارب ناب یک سال اخیر جنبش کارگری، بالاخص در هفت‌تپه از یک …

ادامه

در افشای پروژه سندیکا سازی دولتی-امنیتی

در افشای پروژه سندیکا سازی دولتی-امنیتی

توضیح: این نوشته، پیاده شده ی مصاحبه من با بهروز خباز است و به درخواست تنی چند از دوستان انتشار داده میشود. صورت مساله چیست؟ اخیرا دولت ایران با پشتیبانی نهادهای امنیتیش، دست اندرکار ایجاد سندیکای دولتی شده است؛ دولت ایران متوجه شده است که با سرکوب نمیتواند جنبش مستقل کارگری را متوقف کند و نسخه ی شورای اسلامی و …

ادامه

فروپاشی دیوار برلین

فروپاشی دیوار برلین

دیوار برلین در تاریخ ٩ نوامبر ١٩٨٩فروریخت! این جمله فقط یک خبرنیست. پایانیست بریک آغاز وآغازی بریک فرجام. چنان که دراین متن کوتاه خواهم گفت. منظورم از پایان؛ فرجام دوره ی تلخیست که سوسیالیسم بورژوایی به نام دیکتاتوری پرولتاریا – اما درواقع از طریق دیکتاتوری برپرولتاریا – برزنده گی کارگران و زحمتکشان حاکم کرده بود. شاید در آخرین هفته های …

ادامه

مارکسیسم ارتدوکس و “مارکسیسم” فلوکسودوکس”:
تئوري و پراتیک

مارکسیسم ارتدوکس و "مارکسیسم" فلوکسودوکس"

اختلاف ما با فلوکسودوکسیستها در خصوص نظریهپردازي، بیش از تفاوتها و برداشتهاي تئوریک است. آنان علاوه بر سیاستزدایی از کمونیسم میکوشند مارکسیسم را در مرز نظریه و کتاب متوقف کنند. مباحث مطروحه از سوي ایشان هیچ ربطی به سوژهي اصلی کمونیسم یعنی بسط مبارزهي طبقاتی و سازمانیابی و تحزب کارگران ندارد. تئوري از نظر اینان یعنی کتاب. امري که حتا …

ادامه

جمهوری اسلامی، آمریکا، اپوزیسیون و جنبش توده ای

جمهوری اسلامی، آمریکا، اپوزیسیون و جنبش توده ای

جمهوی اسلامی در سطح وسیعی از طرف مردم زیر سوال رفته است و این با دوره های گذشته رابطه مردم با این رژیم متفاوت است. باز هم مساله سقوط و به زیر کشیدن این لکه نه چسپ و سرطانی به جامعه ایران از هر لحاظ به امری عمومی تبدیل شده است. شاید این مساله تازگی ندارد،آنچه تازگی دارد رادیکال شدن …

ادامه

جنبش مجمع عمومی سنگ بنای تشکلهای توده ای کارگران

جنبش مجمع عمومی سنگ بنای تشکلهای توده ای کارگران

مقاله ای دیگر در باره جنبش مجمع عمومی از خرداد 1391، که بدون تغییر باز تکثیر میشود. مقدمه: جنبش کارگری در ایران نیازمند تحولی است که با اتکا به خود و گروه ها و سازمانهای فعال در آن قادر به دفاع از خود شود. طبقه کارگر به این تحول نیازمند است تا همچنین بتواند ملزومات رودررویی همه جانبه با سرمایه …

ادامه

نو امپریالیسم و خرده امپریالیسم

فهم لنینی امپریالیسم. 

فهم لنینی امپریالیسم. یا چرایی آنتی شیطان بزرگ بودن و نه آنتی امپریالیست بودن! یکی از بنیادین‌ترین دلایل خروج و مخالفت بلشویک‌ها و انترناسیونالیست‌ها از بین‌الملل دوم و تشکیل بین‌الملل سوم، شوونیسم و حمایت اپورتونیستی احزاب چپ و سوسیال ‌دموکرات‌های کشورهای اروپایی از سیاست‌های جنگ‌طلبانه و امپریالیستی دولت‌های متبوع خودشان بود. در حالی که لنین و بلشویک‌ها از یکسو و …

ادامه