دیدگاه

کمیته‌های کارخانه و کنترل کارگری:
تام کارتر

کمیته‌های کارخانه و کنترل کارگری

برگردان: آرام نوبخت ملاحظۀ مترجم: در طول یک سال اخیر جنبش کارگری ایران به چنان سطحی از پیشروی رسیده که بخش‌هایی از آن (مانند معلمان) یا صراحتاً مطالبات مربوط به «کنترل کارگری» را در دستور کار قرار داده‌اند و بخش‌هایی دیگر (مانند هفت‌تپه) عملاً پای انجام آن رفته‌اند. تجارب ناب یک سال اخیر جنبش کارگری، بالاخص در هفت‌تپه از یک …

ادامه

در افشای پروژه سندیکا سازی دولتی-امنیتی

در افشای پروژه سندیکا سازی دولتی-امنیتی

توضیح: این نوشته، پیاده شده ی مصاحبه من با بهروز خباز است و به درخواست تنی چند از دوستان انتشار داده میشود. صورت مساله چیست؟ اخیرا دولت ایران با پشتیبانی نهادهای امنیتیش، دست اندرکار ایجاد سندیکای دولتی شده است؛ دولت ایران متوجه شده است که با سرکوب نمیتواند جنبش مستقل کارگری را متوقف کند و نسخه ی شورای اسلامی و …

ادامه

فروپاشی دیوار برلین

فروپاشی دیوار برلین

دیوار برلین در تاریخ ٩ نوامبر ١٩٨٩فروریخت! این جمله فقط یک خبرنیست. پایانیست بریک آغاز وآغازی بریک فرجام. چنان که دراین متن کوتاه خواهم گفت. منظورم از پایان؛ فرجام دوره ی تلخیست که سوسیالیسم بورژوایی به نام دیکتاتوری پرولتاریا – اما درواقع از طریق دیکتاتوری برپرولتاریا – برزنده گی کارگران و زحمتکشان حاکم کرده بود. شاید در آخرین هفته های …

ادامه

مارکسیسم ارتدوکس و “مارکسیسم” فلوکسودوکس”:
تئوري و پراتیک

مارکسیسم ارتدوکس و "مارکسیسم" فلوکسودوکس"

اختلاف ما با فلوکسودوکسیستها در خصوص نظریهپردازي، بیش از تفاوتها و برداشتهاي تئوریک است. آنان علاوه بر سیاستزدایی از کمونیسم میکوشند مارکسیسم را در مرز نظریه و کتاب متوقف کنند. مباحث مطروحه از سوي ایشان هیچ ربطی به سوژهي اصلی کمونیسم یعنی بسط مبارزهي طبقاتی و سازمانیابی و تحزب کارگران ندارد. تئوري از نظر اینان یعنی کتاب. امري که حتا …

ادامه

جمهوری اسلامی، آمریکا، اپوزیسیون و جنبش توده ای

جمهوری اسلامی، آمریکا، اپوزیسیون و جنبش توده ای

جمهوی اسلامی در سطح وسیعی از طرف مردم زیر سوال رفته است و این با دوره های گذشته رابطه مردم با این رژیم متفاوت است. باز هم مساله سقوط و به زیر کشیدن این لکه نه چسپ و سرطانی به جامعه ایران از هر لحاظ به امری عمومی تبدیل شده است. شاید این مساله تازگی ندارد،آنچه تازگی دارد رادیکال شدن …

ادامه

جنبش مجمع عمومی سنگ بنای تشکلهای توده ای کارگران

جنبش مجمع عمومی سنگ بنای تشکلهای توده ای کارگران

مقاله ای دیگر در باره جنبش مجمع عمومی از خرداد 1391، که بدون تغییر باز تکثیر میشود. مقدمه: جنبش کارگری در ایران نیازمند تحولی است که با اتکا به خود و گروه ها و سازمانهای فعال در آن قادر به دفاع از خود شود. طبقه کارگر به این تحول نیازمند است تا همچنین بتواند ملزومات رودررویی همه جانبه با سرمایه …

ادامه

فهم لنینی امپریالیسم. 

فهم لنینی امپریالیسم. 

فهم لنینی امپریالیسم. یا چرایی آنتی شیطان بزرگ بودن و نه آنتی امپریالیست بودن! یکی از بنیادین‌ترین دلایل خروج و مخالفت بلشویک‌ها و انترناسیونالیست‌ها از بین‌الملل دوم و تشکیل بین‌الملل سوم، شوونیسم و حمایت اپورتونیستی احزاب چپ و سوسیال ‌دموکرات‌های کشورهای اروپایی از سیاست‌های جنگ‌طلبانه و امپریالیستی دولت‌های متبوع خودشان بود. در حالی که لنین و بلشویک‌ها از یکسو و …

ادامه

وارونه سازی دیالکتیک در راستای خدمتِ به رفرمیسم

وارونه سازی دیالکتیک در راستای خدمتِ به رفرمیسم

توضیح: (( انتقادات طرح شده در این نوشتار، فقط نظرات نویسنده است.)) ” … مفهومی که این سوسیالیسم ( سوسیالیسم بورژوایی ) برای تغییر شرایط مادی زندگی قائل است، به هیچوجه برانداختن مناسبات تولیدی بورژوایی که تنها از طریق انقلاب میسر تواند بود، نیست، بلکه یک سلسله اصلاحات اداری است که باید بر پایه ی همین مناسبات تولید انجام گیرد …

ادامه

کمونیست ها، تشکل های توده ای و سازماندهی جنبش مجمع عمومی

کمونیست ها، تشکل های توده ای و سازماندهی جنبش مجمع عمومی

باز تکثیر مقاله ای مفید برای رفقای کارگر در باره مجمع عمومی که در سال1392 منتشر شد و عینا در زیر میاید. طبقه کارگر بدون دست یابی به تشکل های توده ای خود امکان تبدیل شدن به یک جنبش پایدار و همچنین امکان تبدیل شدن به یک جنبش قابل اتکا برای پیشبرد مبارزه و مطالبات خود را ندارد. جنبش کارگری …

ادامه

خطوطِ عمده ی بورژوازی ایران!

خطوطِ عمده ی بورژوازی ایران!

در آمد! دولت تدبیر و امید در نخستین سال از برهه ی دوم حکمرانی خود به ایستگاه آخر رسیده است. دولتی عمیقا مومن به آموزه های نئولیبرالیسم که با استراتژیِ سیاسی اقتصادی “سانتریفیوژها بچرخد، چرخ زنده گی مردم نیز بچرخد” زمام قوه ی مجریه را به دست گرفته بود اینک در هر دو بخش استراتژی خود به بن بست کامل …

ادامه