شعر

آزادی

برای پرنده­‌ای در بند برای ماهی در تُنگ بلور آب برای رفیقم که زندانی است زیرا، آن چه می‌اندیشد را بر زبان می‌راند. برای گُل­های قطع شده برای علف لگدمال …

ادامه

کارگری

کارگری شغل شرافتمندانەای است انسان نان بازوهایش را میخورد هرچند خیلی وقت ها گرسنە ماندەام دروغ و ناسزا شنیدەام بیکار بودەام اما هرگز حاضر نیستم در ساختمانی کار کنم کە …

ادامه