شعر

برابری

درکتاب های درسی می خواندیم انسان ها همه با هم برابرند حقوق برابر دارند خدا عادل و مهربان است اما در واقعیت مدیر مدرسه ما با پدرم برابر نبود دختر …

ادامه