شعر

بهار

«بهار» بازعطر بهار است در هوا باز باران های فروردین سبزه زاران زمین را پوشانده اند سراسر این گستره را اینک سمبل دگرگونی ها در برابر دیدگان همه آنانکه چشمانی …

ادامه

در مدرسه

آموزگار: کدام دختر است که به باد شو می‌کند؟ کودک: دختر همه‌ی هوس‌ها. آموزگار: باد، به‌اش چشم روشنی چه می‌دهد؟ کودک: دسته‌ی ورق‌های بازی و گردبادهای طلایی را. آموزگار: دختر …

ادامه