شعر

عشق

عشق‌، هدیه‌ است‌… جان‌دارُ مجسّم‌! حادث‌ می‌شودُ تحمیلش‌ نمی‌توان‌ کرد. قلب‌ را لب‌ْریز می‌کند. با عقل‌ فهمیده‌ نمی‌شودُ به‌ چنگ‌ نمی‌آید. مقدّری‌ست‌ که‌ همه‌ چیز را دگرگون‌ می‌سازد. عشق‌، هدیه‌ …

ادامه