تاریخ جنبش کارگری

پيام آغاز به کار جامعه بين‌المللی کارگران «انترناسيونال اول»

مارکس کارگران ! اين واقعيتی عيان است که فقر و فلاکت طبقه کارگر از ١٨٤٨ تا ١٨٦٤ کمتر نشده است، و تازه اين دوره دوره‌ای است که بلحاظ توسعه صنايع …

ادامه