ادبیات کارگری

سوسیال دمکراسی و دولت موقت انقلابی

از آن زمان که بسیاری از نمایندگان سوسیال دمکراسی فکر ميکردند شعار “سرنگون باد استبداد!” پیش از وقت است و برای توده کارگر غیر قابل فهم، تنها پنج سال ميگذرد. …

ادامه