وودی گاتری

اين زمين از آن توست

اين زمين ، از آن من است ، از آن توست از كاليفرنيا تا جزيره ي نيويورك از جنگل ردوود تا آبهاي گلف استريم اين زمين براي من و تو ساخته شد وقتي كنار جاده راه مي رفتم بالاي سرم چشمم به كهكشان بي كراني خورد و در زيرپايم يك دره ي طلايي اين زمين براي من و تو ساخته …

ادامه