کار ارزان ، کارگر خاموش

تعطيلات و مرخصى ها

مرخصى سالانه، مرخصى استعلاجى مرخصى اضطرارى، روز کارگر، دو روزتعطيل در هفته مصطفى صابر: بپردازيــم بــه مبحــث تعطيــلات و مرخصــى ها. در مورد اين مبحــث خيلــى خلاصــه بجــاى ١٢ روز …

ادامه

نمايندگى کارگران و مراجع

تعيين تکلــيف در قانون کار مراجع حل اختلاف،حکميت و بازرسى نقش دولت در حکميت ميان کارگر و کارفرما شورايعالى کار شوراهاى اسلامى مصطفى صابر: مسالــه نمايندگى کارگران در قانون کار …

ادامه