خانه : کار ارزان ، کارگر خاموش

کار ارزان ، کارگر خاموش

تعطيلات و مرخصى ها:
فصل هشتـم

مرخصى سالانه، مرخصى استعلاجى مرخصى اضطرارى، روز کارگر، دو روزتعطيل در هفته مصطفى صابر: بپردازيــم بــه مبحــث تعطيــلات و مرخصــى ها. در مورد اين مبحــث خيلــى خلاصــه بجــاى ١٢ روز مرخصــى سالانــه کــه در قانون کــار جــارى (شاهنشاهى) هست، و الــبته عملا خيلــى جاها ١٨ روز يا کمتر و بيشتر را هــم کارگــران در کارخانه هايى گرفته انــد، مرخصــى سالانــه …

ادامه

فصل هفتم – مدت کار:
کار ارزان، کارگر خاموش

٤٠ ساعت کار و ٣٥ ساعت کار  اضافه کارى شب کارى قطعه کارى و کار کنتراتى کار متناوب تعطيلات و مرخصى ها مصطفى صابر: دومين نشست مربوط به ميزگرد قانون کار را شروع ميکنيم. در نشست اول کلــيات اين قانون کار را مورد بررسى قرار داديم. راجع به حق اعتصاب و تشکل، تبعيض، نمايندگى کارگران صحبت کرديم و همينطور وارد …

ادامه

دستمزد

دستمزد و پرداختى ها دستمزد نقدى و جنسى کار کنتراتى بن کالاها، حداقل دستمزد دستمزد و تورم مصطفى صابر: بحث در مورد قانون کار جمهورى اسلامى را با پرداختن به مباحث مشخص مربوط به حقوق اقتصادى و رفاهى کارگران، مثل دستمزد، ساعت کار و غيره، ادامه ميدهيم. اينجا هر مبحث را در جزئيات و با دقت بيشتر بحث خواهيم کرد. …

ادامه

تبعيض در قانون کار:
قسمت پنجم

تبعيض جنسى مزد برابر در ازاء کار برابر تبعيض ملى و مذهبى تبعيض در استخدام و شرايط کار کار خارجيان  تبعيض مثبت مصطفى صابر: اگر موافق باشيد به يک جنبه عمومى ديگر در قانون کار بپردازيم و آنهم مسالــه تبعيض در قانون کار است که در صحبتهاى رفقا به آن اشاراتى شد. کلا هرنوع تبعيضى را ميشود در اين قانون کار …

ادامه

نمايندگى کارگران و مراجع

تعيين تکلــيف در قانون کار مراجع حل اختلاف،حکميت و بازرسى نقش دولت در حکميت ميان کارگر و کارفرما شورايعالى کار شوراهاى اسلامى مصطفى صابر: مسالــه نمايندگى کارگران در قانون کار جمهورى اسلامى و مراجعى که بايد دراين قانون راجع به سرنوشت کارگران تصميم بگيرند، براى مثال در تعيين حداقل دستمزد، اختلافات ميان کارگر و کارفرما و غيره، و اينکه قانون …

ادامه

آزادى تشکل

مصطفى صابر: آزادى تشکل اينجا بعنوان يکى از ملاکهاى اصلى ارزيابى قانون کار مورداشاره قرار گرفت . فصل مفصلــى در مورد تشکل هاى کارگرى در اين متن هست. شهلا دانشفر شما در مورد موضوع تشکلــهاى کارگرى در اين قانون کار چه فکر ميکنيد؟ شهلا دانشفر: من فکر ميکنم در قانون کار رژيم اساسا حق تشکل همانطور که در ابتداى بحثها …

ادامه

آزادی اعتصاب:
آزادى اعتصاب، اعتصاب رسمى و غير رسمى

دستمزد ايام اعتصاب صندوق اعتصاب مصطفى صابر: در صحبت هائى که درباره کلــيت قانون کار و ملاکهاى قضاوت آن داشتيم نکات و جنبه هاى متعددى در صحبتهاى رفقا مطرح شد. براى مثال اينکه مهمترين شرايط يک قانون کار قابل قبول و صحيح اينست که آزادى اعتصاب و آزادى تشکل را به رسميت بشناسد. همينطور گفته شد که چطور در متن …

ادامه

کليات لايحه کار جمهورى اسلامى:
شاخص هاى اصلى در ارزيابى قانون کار

مصطفى صابر: با سلام به شنوندگان عزيز صداى حزب کمونيست ايران، اولــين جلــسه ميزگرد قانون کار را شروع ميکنيم. در اين ميز گرد رفقا رضا مقدم، شهلا دانشفر، حميد تقوايى، ناصر جاويد، ايرج آذرين و منصور حکمت شرکت دارند. رفقا خوشامد ميگويم. با اجازه شما کل اين ميزگرد را به دو بخش اصلــى تقسيم ميکنيم. در بخش اول به بررسى …

ادامه