حمید تقوائی

حمید تقوایی (زاده ۱۳۲۸) مبارز و فعال کمونیست.