ثریا شهابی

فعال مارکسیست، ثریا شهابی از شروع فعالیت سیاسی خود از سال ۱۳۵۷ تا کنون یکی از کمونیستهای فعال و در عرصه‌های مختلف سیاسی/مارکسیستی مشغول فعالیت میباشد.