سیاوش دانشور

کمونيسم تنها راه نجات بشريت است!:
در سالروز انقلاب اکتبر

رجوع به تاريخ و مرور رويدادهاى مهم و دورانساز، اگر هدفى در امروز و تغيير وضعيت انسان امروز نداشته باشد، به يک يادواره شبه مذهبى و بى مصرف تبديل ميشود. مشقات نسل اندر نسل طبقه کارگر ادامه دارد. نيروى شگرف بشريت کارگر در توليد ثروت ابعاد غول آسا يافته است. به هر محاسبه اى بشر همين امروز ميتواند خوشبخت و …

ادامه