شاهرخ زمانی

در ضرورت آلترناتیو کارگری

 با تشدید بحران ساختاری نظام سرمایه داری و فروپاشی نظام اقتصادی-اجتماعی آن، ناتوانایی و بُن بست تاریخی دولت ها و احزاب سرمایه داری در حل بحران، از لیبرال ها تا سوسیال دمکرات ها، با تشدید بحران ساختاری نظام سرمایه داری و فروپاشی نظام اقتصادی-اجتماعی آن، ناتوانایی و بُن بست تاریخی دولت ها و احزاب سرمایه داری در حل بحران، از …

ادامه

در ضرورت حزب انقلابی در ایران

ویژگی اساسی چند سال اخیر جنب و جوش عظیم و اعتصابات گسترده کارگری علیه هجوم عنان گسیخته نظام سرمایه داری، به هستی و زندگی مردم بخصوص کارگران از طریق نابودی امنیت شغلی، تعطیلی گسترده موسسات تولیدی و اخراج و بیکارسازی کارگران می باشد. شدت سرکوب و حکومت نظامی در کارخانجات تاثیر گذار بزرگ مانند ماشین سازی ها و صنایع نفت …

ادامه

اين‌جا مرگ هم ناله می‌کند!:
شاهرخ زمانی

بگذار بگريم چون ابر در بهاران کز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران قانون قصاص در کشتار قربانبان بی‌گناه ناعدالتی‌های اجتماعی، کلاه شرعی ولايت مطلقه‌ی فقيه برای ادامه‌ی تبعيض و نابرابری، جهت ممکن و پنهان کردن دزدی‌ها، اختلاس‌ها و کسب ثروت‌های ميلياردی است. به خاطر اعتراضی که به اعمال و رفتارهای مسئولين زندان در مقابل بستن کتابخانه و افزايش فشارها …

ادامه