شھاب برھان

بررسی تطبیقی از مانيفست حزب کمونيست:
بررسی تطبيقی ترجمۀ حسن مرتضوی و محمود عباديان

من اين بررسی را از دو جھت می توانم دسته بندی کنم: اول، عدم انطباق واژه ھا ويا مفاھيم و جملات با متن انگليسی که مبنای کار مترجمان بوده است ) و نيز گاه با متن اصلی آلمانی که با آن ھم مقابله کرده اند(؛ و دوم، انتخاب مترادف ھای ضعيف و نارسا و نيز شکل بيانی ی نه چندان …

ادامه