خانه : سارا قاضی

سارا قاضی

نویسنده، مترجم، فعال حقوق زنان و کودکان

تزهایی درباره ستم کشی بر زنان

0:پیشگفتار 1:ريشه و طبيعت متغير ستم بر زنان 2:جامعه طبقاتی 3:نظام سرمايه داری صنعتی 4:نقش خانواده در نظام سرمايه داری 5:ستم سيستماتيک وارد بر زنان تحت نظام سرمايه داری 6:خانواده پرولتری و کار خانگی6 7:نقش اجتماعی زنان در جوامع بورژوايی 8:اهميت خانواده در نظام سرمايه داری 9:تک همسری 10: سوء استفاده های جنسی از زنان در جامعه سرمايه داری 11:مذهب …

ادامه