سلام زیجی

فعال سیاسی

طبقه کارگر و ضرورت یک گام به پیش!

طبقه کارگر و ضرورت یک گام به پیش!

در ادامه اعتصابات و اعتراضات تا کنونی طبقه کارگر، به ویژه در یک سال اخیر، اکنون شاهد گسترش سنت اعتصابات حول مطالبه و اهداف رادیکال و پیشرو وعلیه گرانی، فقر، نابرابری، فساد ، فضای سرکوب وترور اعمال شده از جانب جمهوری اسلامی هستیم. اتکا به اهرم اعتصاب به عنوان یکی از ابزارهای موثر و متحد کننده طبقه کارگر و مردم …

ادامه