سعید آرمان

فاشیسم اسلامی  و افغانیهای مقیم ایران

قریب به سه‌ میلیون پناهجوی افغانی مقیم ایران سه دهه است در زیر شدیدترین فشارها و تحقیرهای سیستماتیک دولتی و بعضا ناسیونالیسم و شوینیسم عظمت طلب ایرانی قرار گرفته‌ و برای تامین معاش و زندگی بخور و نمیر و تامین آینده‌ای برای خود و فرزندانشان مقاومت کرده‌اند. در این 30 سال از محدودیتهای شغلی گرفته‌ تا ممنوعیت ازدواج و مانع تراشی برای …

ادامه