مصلح ریبوار

صدمین پائیز بر جوهیل گریست

نوزدهم نوامبر٢٠١٥ میشود صد سال کە جو هیل را بە رگبار بستند. جو هیل، کارگر آگاە و هنرمند، با ترانەهایش جاودانە شد؛ چنانکە در ترانەی “دیشب جوهیل را در خواب دیدم” … از قول او میشنویم: برای کشتن یک انسان چیزی ورای گلولە لازم است! او را، در اصل، همراهیش با مبارزەی زندەی طبقەاش جاودانەکردەاست. او، یکی از تاثیرگذارترین خوانندگان …

ادامه

علیە اعدام

میکشید به شنیع ترین شکل تا پیشگیری کنید از جنایت؟ خودتانرا مسخره کرده اید یا مارا؟ پس دلدادگان را، جرا میکشید؟ جنایتکارند آیا؟ یا تنها زندگیبخشان؟ دلدادگان زندگیبخش! آه؛ آری، اما نا مشروع! دلدادگان غیرقانونی!! زندگیبخشان غیرقانونی راستی جرا زندگیبخشان غیرقانونی را میکشید؟ |||| میکشید به شنیع ترین شکل تا پیشگیری کنید از جنایت؟ خودتانرا مسخره کرده اید یا مارا؟ …

ادامه

سرودهای ملی؛ قراضەتر از آنچە فکر میکنید

سرودهای ملی دیررس، عقبماندگی و کینەتوزی بورژوازی مناطق گوناگون را منعکس میکنند. این پدیدە را در مورد سرودهای فارسی “ای ایران” و کۆردی “ئەی ڕقیب” بررسی میکنیم. خاطرم هست کە در تظاهراتهای دانشگاە تهران، در دهەی ٤٠ (١٩٦٠)، معدودی دانشجویان طرفدار جبهەی ملی، برای خواندن این سرود، دلیل و توجیە میآوردند کە “اسم شاە توش نیست”! جو دانشگاە چپ بود …

ادامه