مصلح ریبوار

سرودهای ملی؛ قراضەتر از آنچە فکر میکنید

سرودهای ملی دیررس، عقبماندگی و کینەتوزی بورژوازی مناطق گوناگون را منعکس میکنند. این پدیدە را در مورد سرودهای فارسی “ای ایران” و کۆردی “ئەی ڕقیب” بررسی میکنیم. خاطرم هست کە …

ادامه