اوژن پواتیه

کموناردهای پاریس

فیلمی پیرامون مبارزات کموناردهای پاریس و جانفشانی کمونیست ها. [unitegallery paris] او نمرده است، او را کنار دیوار گذاشتند، و هزار بار تیربارانش کردند و سیاه­کاران عربده زنان، پرچم خود را در کوچه­ها گرداندند، پرچمی که جلاد از میان لجن بیرون کشید، و فریاد زد: این است کیفر. اما با وجود سرکوب، او نمرده است، آری کمون جاودانه زنده است …

ادامه

سرود انترناسیونال

سرود بین المللی کارگران شعر از اوژن پواتیه ترجمه فارسی از: مصلح ربوار تنظیم شدە با آهنگ اصلی سرود، برای اجراء: خیزید محنت زدگان جهان بردگان گرسنگی آگاهی غرد چو آتشفشان برخروشاند زندگی برپا گشته توفان آخرین بروبیم کهنه جهان برخیز برخیز برپا داریم نظم نوین هیچیم کنون گردیم همه چیز پیش به سوی آخرین پیکار همچو یک تن ای …

ادامه

انقلابی

انقلابی, نام دیگرش انسان است, که دیگر برده پول نیست, که جز از حق اطاعت نمی کند, که با اعتماد گام بر میدارد چراکه خورشید علم وآگاهی از افق سرخ بر خواهد خواست. در برابر تو,فقر وحشی در برابرتو,فشار بردگی انقلابی عزم می کند باتفنگی آماده شلیک! میتوان اورا در باریک راها دید که با رفقام گام می زند. می …

ادامه