پُل لافارگ

حقايق ساده­ٔ سوسياليستی:
پُل لافارگ

کارگر: ولی اگر اربابان نباشند، چه کسی به من کار می‌دهد؟ سوسياليست: اين سئوالی است، که مرتب از من پرسيده می­شود؛ بگذار آن را بشکافيم. برای اين که کاری انجام شود، سه چيز لازم می‌باشد: يک کارگاه، ماشين آلات، و مواد خام. کارگر: درست است. سوسیالیست: چه کسانی کارگاه را می‌سازند؟ کارگر: بنايان. سوسیالیست: چه کسانی ماشين آلات را می‌سازند؟ …

ادامه

حق تن آسایی

بورژوازي، هنگامي كه عليه اشراف مورد پشتيبانيِ كشيشها ميجنگيد علَم آزاديِ وجدان‌ سنجي و نيز بيخدايي را برافراشت؛ اما در موقعيت پيروزي كه قرار گرفت لحن و رفتارش را عوض كرد؛ و امروزه بر آن است تا مذهب را پشتوانه‌ي سركردگيِ اقتصادي و سياسيِ خود كند. در قرنهاي 15 و 16 ميلادي، بورژوازي سنت شرك انديشانه را سرخوشانه پي گرفت …

ادامه