نسرین پرواز

یادمانده های کشتار تابستان ٦٧

خیلی ها را کشته اند، به خانواده ها ساک بچه هایشان را دادند، زندانیان زیادی شنیده اند که همسرانشان و یا برادرانشان اعدام شده اند، آنهائی که همسر و یا برادرانشان زندانی هستند هنوز نمی دانند آنها زنده اند یا نه؟ خبر می رسد که خانواده برخی از اعدام شدگان گوری دسته جمعی را یافته اند و نام گورستان را …

ادامه