پیر پائولو پازولینی

به پاپ اعظم

چند روز پیش از اینکه بمیری، مرگ بود که به دیدار یکی از هم دوره ای ها آمد. تو در بیست سالگی محصل بودی و سرت در کتاب بود و طرف فعله بود. تو نجیب زاده بودی . دستت به دهنت می رسید و طرف از بچه های اعماق بود. با وجود این یک شعاع آفتاب بود که اندام هر …

ادامه