ناهید وفائی

پیروز کیست؟!

و تو دشمن وقتی که در بلندگو ها نعره می زنی و پیروزی خود را اعلام می کنی پیروزی را برایمان تعریف کن وقتی که تو همواره از ظلم و زور برای بقا ی خود از زندان برای امنیت خود و از تفرقه برای دوام خود استفاده می کنی پیروزی را برایمان تعریف کن وقتی که از میان تمام غم …

ادامه