نادیا انجمن

قصه های تلخ

ای قصه های تلخ عمریست دفتر دل ماخانه شماست این چشمهای غمزده این گونه های زرد آثار شوم عادت خصمانه شماست ای شاخه های غم! صد نوبهار آمد و صد مهرگان گذشت بس غنچه ها که داغ به دل از جهان گذشت صد راه بسته وا شد و صد کاروان گذشت فرعون مرد و قصه نمرودیان گذشت اما شما هنوز …

ادامه