خانه : مصطفی یونسی

مصطفی یونسی

فعال سیاسی - از مبارزین با سابقهٔ جنبش کمونیستی در ایران

یورش ٢٨ مرداد ١٣٥۸ به کردستان و درسهایی که باید آموخت!

یورش ٢٨ مرداد به کردستان و درسهایی که باید آموخت!

بدون شک حاکمیت اسلامی در ایران با اعلام یورش نظامی سنگین خود در ۲۸ مرداد به کردستان، لکه ننگین و خون آلودی دیگر بر پروندهُ قطور و سیاه خود افزود. این روز برای چندین میلیون شهروند در ایران یادآور شدت و حیطهُ سیری ناپذیر حاکمان تازه بدوران رسیده در استفاده از تمامی امکانات و ابزارسرکوب، از جمله نیروهای مسلح و …

ادامه