حسین مرادبیگی (حمه سور)

تاریخ زنده‌ کردستان، چپ و ناسیونالیسم

روایتی از تاریخ یک دوره مهم از تاریخ کردستان و ایران و گرایشات و احزاب مختلف است. تعبیری از زبان کسی است که خود یک عنصر دخیل در آن تحولات و بنا بر این سبک و شیوه جدیدی در تاریخ نگاری و شیوه نگرش به تاریخ و روندهای تاریخی و دست نشان کردن تمایز و تفاوتهای گرایشات اجتماعی و احزاب …

ادامه