محمد مهدی پور

شاعر و نویسنده

گفتمان مدنی یا تایید وضعیت موجود؟

نقدی بر اندیشه های کورش کرمپور

کوروش کرمپور شاعر آبادانی دست کم دو دهه است که در پی تبیین نظریه ی شعر مدنی ست که اعتقاد دارد خود او واضح آن است. او در طی چند سال اخیر و در خلال گفتگوهای مکتوب خود در پی تبیین این نظریه بوده است و حتی در گفتگویی در دو شماره که در روزنامه ی آرمان در سال 93 …

ادامه