مینا اسدی

کار زار – سرودی برای زنان ایران

از پشت دریچه های بسته دیدیم پرنده پر زد ورفت در خانه ی غم نشسته بودیم دیدیم که بخت در زد و رفت زندانی شام تیره بودیم دیدیم که ماه سر زد و رفت گفتیم که این چه روزگار ست دیگر نه زمان انتظارست هان!اینک وقت کارزارست دیدیم که زن به خاطر عشق مجکوم به مرگ و سنگسار ست دیدیم …

ادامه