منیژه صادقی

منیژه صادقی
منیژه صادقی یکی از فعالین کارگری، فعال در امور زنان و کودکان است. منیژه صادقی سالهای طولانی از زندگی خود را با تهدید و تحقیر و و تهمت از طرف مزدوران جمهوری اسلامی گذراند . با وجود زندانی شدن و بازجوئی مکرر وی توسط اطلاعات جمهوری اسلامی همیشه در میتینگ و تحصن ها و جلسات کارگری حاضر بود و یکی از محدود زنان کارگر می باشد که رسیدن به دنیائی برابر و بهتر را تنها در صف متحد و آگاه جنبش طبقه کارگر میداند. زندان و شکنجه هیچ وقت وی را از مبارزه برای بدست آوردن دنیائی بهتر و انسانی باز نداشت و با تحمل سخترین شرایط به مبارزه بی وقفه خود ادامه می دهد.

در مبارزه‌تان برای رسیدن به یک دنیای بهتر من را در کنار خود بدانید .

من زنی زحمتکش و مادری که همراه با نوزاد چند ماهه ام در زندان بودیم و راه رفتن را به نوزادم در زندان آموختم , بله مادری زحمتکش که دیدن هر لحظه نوزادم در چهار دیواری زندان برایم مرگی بود ولی تسلیم نشدم . از گریه نوزادم برای اذیت و ازار من شکنجه پدر بیمارم که در سلول بغلی بود …

ادامه