لاورنس کِرادِر

لاورنس کِرادِر دسامبر سال ۱۹۱۹ در نیویورک بدنیا آمد. لاورنس یک انسا‌ن شناس و سوسیالیست امریکائی بود .

گزیده‌برداری‌های‌ قوم‌شناختی مارکس

گزیده‌برداری‌های‌ قوم‌شناختی مارکس

توضیح “نقد”: گزیده‌برداری‌های مارکس از متون قوم‌شناختیِ چهار پژوهشگر قلمرو انسانشناسی در چهار دفتر فراهم آمده‌اند که در “انستیتوی بین‌المللی تاریخ اجتماعی” در هلند بایگانی‌اند. لاورنس کِرادِر، با نسخه‌برداری و …

ادامه