کاوه زلمی

سهميه‎ بندی کانکور و اعمال تبعيض آموزشی بر پايه‎ های قومی و نژادی

سهميه‎ بندی کانکور و اعمال تبعيض آموزشی بر پايه‎ های قومی و نژادی

ضمن تبریک وآرزوی موفقیت به بانو شمسیه عزیز می خواهم باباز نشر این مقاله توجه همه را به نظام آموزشی افغانستان جلب می نمایم که مبتنی بر تبعیض است، واگر …

ادامه