یوسف رسولی

فعال سیاسی، شاعر و نویسنده

سفر

بگذار شانه هایم تن خسته از كلیشه ها را سفری دریائی ببخشد. خانه چه دلگیر، هوا چه سنگین ، زمان چه كوتاه ، زمین چه لغزان. نگاه عاشقانه می نوش …

ادامه