خانه : تریبون چپ (صفحه 17)

تریبون چپ

سایت تریبون چپ، همچنانکه میشود بروشنی دید، ابدا بیطرف و نئوترال نیست. ما کاملا آشکار اعلام میکنیم که طرفدار مارکسیسم و کمونیسم هستیم. بنابرین مهمترین کار ما انتخاب مقالات و نویسنده هایی است که، در مرحله اول، از دید و نگاه سیاسی ما، دیدگاهی کارگری، طبقاتی و مسلما کمونیستی به مسائل داشته باشد.

آموزش

یاد بگیر، ساده ترین چیز ها را ! برای آنان كه به خواهند یاد بگیرند هرگز دیر نیست. الفبا را یاد بگیر ! كافی نیست ؛ اما آن را یاد بگیر ! مگذار دل سردت كنند ! … دست به كار شو ! تو همه چیز را باید بدانی. تو باید رهبری را به دست گیری. ای آن كه در …

ادامه

داستانی از برشت

مرد سوار قطار پرمسافري شد؛ مردم مثل ماهي هاي كنسروي به هم تكيه داده بودند، او دركوپه اي را باز كرد؛ بلافاصله از درون كوپه در را بستند. مرد دوباره در را باز كرد. مردي چاق را همراه دو زن ديد كه حسابي جا خوش كرده بودند؛ هركدام بچه اي در بغل داشته و تكان تكان مي دادند. مرد چاق …

ادامه

پرسش های یک کارگر باسواد

چه کسی شهر هفت دروازه ی« تِب» را بنا کرد؟ در کتاب ها، نام فرمانروایانی آمده است. آیا فرمانروایان، تخته سنگ ها را به دوش کشیدند؟ و بابِل را که چندین و جند بار ویران شد، چه کسی باز ساخت؟ فعله های شهر زَرّین« لیما » خود در کدام خانه به سر می بردند؟ در آن شب که دیوار بزرگ …

ادامه

قالی بافان گویون بولاق

.1 بارها ستایش شده است رفیق لنین. مجسمه های نیم تنه و تمام قد از اومی سازند. نامش را بر شهرها می نهند، و بر کودکان نیز. خطابه هایی به همه ی زبان ها می خوانند، در انجمن ها و میتینگ ها از شانگهای تا شیکاگو، برای بزرگداشت لنین. اما این چنین او را ارج داشته اند، قالی بافان گویون …

ادامه