هنری جورج

بهار

«بهار» بازعطر بهار است در هوا باز باران های فروردین سبزه زاران زمین را پوشانده اند سراسر این گستره را اینک سمبل دگرگونی ها در برابر دیدگان همه آنانکه چشمانی …

ادامه