فریدون گیلانی

زندگینامه

محل تولد من کناره های هرات است – پر از هراس مرزی – پر از شب هائی که معلوم نیست صبحی داشته باشند همیشه زندگی یم را صدائی ترسانده و آفتابی رنگ پریده در امتداد نگاهم غروب کرده همیشه وقتی بر می گردم بجز ویرانی از آن تولد چیزی به جای نمانده و هیچ وقت حتی خانه های ویران برای …

ادامه