محمد قراگوزلو

دکتر محمد قراگوزلو ( نویسنده ، تحلیلگر سوسیالیست و استاد اخراجی دانشگاه در ایران )

عفرین نماد بربریسم دوران پسافروپاشیِ دیوار!

عفرین نماد بربریسم دوران پسافروپاشیِ دیوار!

یکم. انباشت متکی بر تخریب! بسیاری از مختصات کنونی حاکم بر روابطِ سیاسی اقتصادیِ دو قدرت برتر امپریالیستی موید پارادایمی است که از آن به عنوان دوران جنگ سرد یاد شده. با این همه و صرف نظر از این که مناسبات کنونی دولت‌های اصلی سرمایه‌داری با تمرکز بر دو بلوک روسیه – چین و آمریکا – اروپا تا کجا از …

ادامه

انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد

به احترام کرامت دانشیان و خانواده اش در آمد گمان می زنم مبنای اصلی این مجموعه مقالات شش سال پیش طراحی شد. در سی امین یادداشت انقلاب بهمن. به تدریج این متن گرد گردید و کتابی شد و رفت که کمی “ارشاد” شود و نشد و در نتیجه همین طور لنگ در هوا مانده است برای خودش. اینک بر آن …

ادامه

دو مقدمه در مورد دستمزد

اول. ظهور خط سوم! _ بورژوازی تازه به قدرت رسیده ی ایران بعد از انقلاب بهمن پنجاه و هفت با فراز و فرود فراوان همان مسیری را پیموده است که خلف او در دوران با” شکوه” سلطنت. با وجود ظاهر متفاوت اشتراکات بسیاری میان این دو طیف بورژوازی مشاهده می شود که در اساس ایشان را در تقسیم بندی های …

ادامه