محمد قراگوزلو

دکتر محمد قراگوزلو ( نویسنده ، تحلیلگر سوسیالیست و استاد اخراجی دانشگاه در ایران )

مارکسیسم ارتدوکس و “مارکسیسم” فلوکسودوکس”

مارکسیسم ارتدوکس و "مارکسیسم" فلوکسودوکس"

اختلاف ما با فلوکسودوکسیستها در خصوص نظریهپردازي، بیش از تفاوتها و برداشتهاي تئوریک است. آنان علاوه بر سیاستزدایی از کمونیسم میکوشند مارکسیسم را در مرز نظریه و کتاب متوقف کنند. …

ادامه

عفرین نماد بربریسم دوران پسافروپاشیِ دیوار!

عفرین نماد بربریسم دوران پسافروپاشیِ دیوار!

یکم. انباشت متکی بر تخریب! بسیاری از مختصات کنونی حاکم بر روابطِ سیاسی اقتصادیِ دو قدرت برتر امپریالیستی موید پارادایمی است که از آن به عنوان دوران جنگ سرد یاد …

ادامه