محمد قراگوزلو

دکتر محمد قراگوزلو ( نویسنده ، تحلیلگر سوسیالیست و استاد اخراجی دانشگاه در ایران )

فروپاشی دیوار برلین

فروپاشی دیوار برلین

دیوار برلین در تاریخ ٩ نوامبر ١٩٨٩فروریخت! این جمله فقط یک خبرنیست. پایانیست بریک آغاز وآغازی بریک فرجام. چنان که دراین متن کوتاه خواهم گفت. منظورم از پایان؛ فرجام دوره ی تلخیست که سوسیالیسم بورژوایی به نام دیکتاتوری پرولتاریا – اما درواقع از طریق دیکتاتوری برپرولتاریا – برزنده گی کارگران و زحمتکشان حاکم کرده بود. شاید در آخرین هفته های …

ادامه

مارکسیسم ارتدوکس و “مارکسیسم” فلوکسودوکس”:
تئوري و پراتیک

مارکسیسم ارتدوکس و "مارکسیسم" فلوکسودوکس"

اختلاف ما با فلوکسودوکسیستها در خصوص نظریهپردازي، بیش از تفاوتها و برداشتهاي تئوریک است. آنان علاوه بر سیاستزدایی از کمونیسم میکوشند مارکسیسم را در مرز نظریه و کتاب متوقف کنند. مباحث مطروحه از سوي ایشان هیچ ربطی به سوژهي اصلی کمونیسم یعنی بسط مبارزهي طبقاتی و سازمانیابی و تحزب کارگران ندارد. تئوري از نظر اینان یعنی کتاب. امري که حتا …

ادامه

خطوطِ عمده ی بورژوازی ایران!

خطوطِ عمده ی بورژوازی ایران!

در آمد! دولت تدبیر و امید در نخستین سال از برهه ی دوم حکمرانی خود به ایستگاه آخر رسیده است. دولتی عمیقا مومن به آموزه های نئولیبرالیسم که با استراتژیِ سیاسی اقتصادی “سانتریفیوژها بچرخد، چرخ زنده گی مردم نیز بچرخد” زمام قوه ی مجریه را به دست گرفته بود اینک در هر دو بخش استراتژی خود به بن بست کامل …

ادامه

عفرین نماد بربریسم دوران پسافروپاشیِ دیوار!

عفرین نماد بربریسم دوران پسافروپاشیِ دیوار!

یکم. انباشت متکی بر تخریب! بسیاری از مختصات کنونی حاکم بر روابطِ سیاسی اقتصادیِ دو قدرت برتر امپریالیستی موید پارادایمی است که از آن به عنوان دوران جنگ سرد یاد شده. با این همه و صرف نظر از این که مناسبات کنونی دولت‌های اصلی سرمایه‌داری با تمرکز بر دو بلوک روسیه – چین و آمریکا – اروپا تا کجا از …

ادامه

انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد

به احترام کرامت دانشیان و خانواده اش در آمد گمان می زنم مبنای اصلی این مجموعه مقالات شش سال پیش طراحی شد. در سی امین یادداشت انقلاب بهمن. به تدریج این متن گرد گردید و کتابی شد و رفت که کمی “ارشاد” شود و نشد و در نتیجه همین طور لنگ در هوا مانده است برای خودش. اینک بر آن …

ادامه

دو مقدمه در مورد دستمزد

اول. ظهور خط سوم! _ بورژوازی تازه به قدرت رسیده ی ایران بعد از انقلاب بهمن پنجاه و هفت با فراز و فرود فراوان همان مسیری را پیموده است که خلف او در دوران با” شکوه” سلطنت. با وجود ظاهر متفاوت اشتراکات بسیاری میان این دو طیف بورژوازی مشاهده می شود که در اساس ایشان را در تقسیم بندی های …

ادامه