فرج سرکوهی

روشنفکران و کشتار ۶۷ ، بذر سکوت و میوه:
فرج سرکوهی

کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ نه فقط از منظر شیوه و شمار قربانیان رخدادی بی همتا در تاریخ معاصر ایران است که از منظر راه نیافتن این فاجعه به آثار هنری و ادبی باارزش و ماندگار و سکوت روشنفکران مستقل غیرحکومتی داخل کشور در برابر آن نیز، در تاریخ معاصر ما بی همتا است. ثبت انتقادی جنایت تاریخی …

ادامه