ارنست ماندل

نظریه‌ی ارزش اضافی کارل مارکس:
ترجمه کاوه رهباردار مجاور

نظریه‌ی ارزش اضافی کارل مارکس

مارکس نظریه‌ی ارزش اضافی را مهم‌ترین دست‌آورد خود در جهت پیشرفت تحلیل اقتصادی به حساب می‌آورد (مارکس، نامه به انگلس، 24 اوت 1867). از طریق این نظريه بود که دامنه‌ی گسترده‌ی تفکرات جامعه‌شناسی و تاریخی مارکس او را قادر ساخت که مناسبات تولید سرمایه‌داری را در بستر تاریخی خود قرار دهد و همزمان ریشه‌ی تناقض‌های اقتصادی درونی و قوانین حرکت …

ادامه

سوسیالیزم یا نئولیبرالیزم:
برگردان از: سارا قاضی

از اواسط دهه ۱۹۷۰ به بعد، سرمایه داری به تهاجمی جهانی برعلیه توده های کارگر و فقیر دست زده است. این حرکت تهاجمی نشانگر رو به نابودی رفتن روابط بین نیروها است و تاوان آن را کارگران میباید پرداخت کنند. این حرکت هم ریشه های عینی و واقعی دارد و هم ریشه های ذهنی. ریشه های عینی و واقعی آن …

ادامه

الفبای مارکسيسم:
بازنویس: یاشار آذری

در تمام کشورهای سرمايه داری هرمی از ثروت و قدرت اجتماعی وجود دارد. در ایالات متحده، بر اساس تخمين کميسيونی از مجلس سنا، کمتر از يک درصد از خانواده های آمريکايی صاحب ٨٠ درصد سهام همه شرکت ها هستند، و ٠/٢ درصد خانواده ها بيش از دو سوم اين سهام را صاحب اند. در سال ١٩٧٣، در بريتانيا، ٢٨ درصد …

ادامه

ماركسيسم و انقلاب در زمان ما

ماركسيسم و انقلاب در زمان ما ارنست مندل ترجمه:ح.ریاحی انقلاب چيست ؟ انقلابات جزء مسلمات تاريخى زندگى اند. تقريبا همهى كشورهاى بزرگ جهان امروز ثمرهى انقلاب اند. قرن ما، چه بخواهيم، چه نخواهيم، دهها انقلاب را شاهد بوده است كه برخى موفق و بعضى ناموفق بودهاند و نشانى هم از اينكه به پايان تجربه انقلابى رسيده باشيم، در ميان نيست. …

ادامه