فردریش انگلس

لودويگ فويرباخ و پايان فلسفۀ کلاسيک آلمانی

لودويگ فويرباخ و پايان فلسفۀ کلاسيک آلمانی فریدریش انگلس 1: هگل دفتری که اينک پيش روی ماست[١]، ما را به دوره‌ای باز ميگرداند که گرچه از لحاظ زمانی بيش از يک نسل از آن نميگذرد، چنان با نسل کنونی در آلمان بيگانه شده که گويی صد سال از آن زمان گذشته است. با اين همه، اين دوره، دورۀ تدارک برای …

ادامه

اتحادیه های کارگری:
و سه مقاله دیگر

علاقه هر سرمايه دار به اينکه با تقليل دستمزد کارگرانش، بر سود خود بيافزايد، در اثر رقابت ميان سرمايه داران يک رشته، تشديد می گردد. هر يک از آنها سعی می کند، که از رقبای خود ارزانتر بفروشد و اگر نخواهد سود خود را فدا کند، مجبور است که در راه پائين آوردن دستمزدها بکوشد. به اين نحو، فشار بر …

ادامه