امیلیانو ساپاتا

مرگ زاپاتا:
روبر اسکارپیت __ ترجمه ی: اردشیر نیک پور

ادبیات داستانی مکزیک چندی پس از رسیدن به مکزیک برای یک دیدار تشریفاتی به دیدن وزیر فرهنگ رفته بودم. در یکی از سرسراهای طبقه ی دوم وزارت فرهنگ که با نقاشی های دیواری زیبای نقاش نام دار مکزیکی دیگوریورا (1) تزئین شده است، به تماشا ایستاده ام. یکی از صحنه ها بیش از بیش توجه مرا به خود جلب کرد. …

ادامه